วีซ่าอินเดีย

วีซ่าอินเดีย

ขอวีซ่าอินเดีย ไม่ยากอย่างที่คิด แค่เตรียมเอกสารให้พร้อม และไปยื่นที่สถานทูตโดยตรง ก็เพียงพอแล้ว

เอกสารทำวีซ่าอินเดีย

 • แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้อง ขอวีซ่าอินเดียที่กรอกข้อมูล ครบถ้วน
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน และ ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า
 • สำเนา หนังสือเดินทาง 2 ชุด
 • รูปถ่ายสี ด้านหลัง เป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2นิ้ว x 2นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • ผู้ที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทาง ประเทศไทย ต้องแสดง สำเนา ใบอนุญาตทำงาน ใน ประเทศไทย
 • (Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
 • จดหมาย รับรอง การทำงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์ ในการ เดินทาง และ หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จาก บริษัท หรือ หน่วยงาน ใน ประเทศอินเดีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
 • สำเนา บัตรประชาชน พร้อม เซ็นต์รับรอง สำเนาถูกต้อง
 • สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็ก)
 • ใบจอง โรงแรม
 • ใบจองตั๋ว เครื่องบิน
 • แผนการเดินทาง หรือ โปรแกรม ใน การท่องเที่ยว

** ผู้เดินทางต้องไปสแกนลายนิ้วมือ

ระยะเวลาในการพิจารณา และอนุมัติวีซ่า

3 – 5 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทางไทย และ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป

6 – 8 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุน้อยกว่า 3 ปี

ผู้ถือ หนังสือเดินทางทูต ราชการ องค์การ สหประชาชาติ ให้ยื่นขอวีซ่าที่ สถานทูตอินเดีย สุขุมวิท

เว็บไซท์สถานทูต