Springfield Public School

Springfield Public School

Address: Ambala Chandigarh Highway Amabla City 134 007, Haryana ( India)

About the school
โรงเรียน SPRINGFIELD PUBLIC SCHOOL (SPS) เป็นสถานศึกษาที่ตั้งขึ้นเพื่อสนองความต้องการของพ่อแม่ที่จะสร้างโอกาศให้เด็กได้เติบโตและมีอนาคตที่รุ่งเรืองภายใต้บุคลากรสำหรับโลกอนาคตทั้งด้านอุปนิสัยทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์โรงเรียน SPS เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO-9001 และเป็นสถานศึกษาที่ขึ้นอยู่กับองค์กรกลางที่ควบคุมการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของประเทศอินเดีย CBSE (Central Board of Secondary Education) ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุง New Delhi ประเทศอินเดียและเป็นหนึ่งในองค์กรการศึกษาที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับทั่วโลกและสังกัดอยู่กับกระทรวงการศึกษาของประเทศอินเดีย

ในโรงเรียน SPS นักเรียนทุกคนจะได้รับการอบรมสั่งสอนให้ได้รับความรู้มีความพากเพียรมุ่งมั่นที่จะไปสู่จุดหมายของตนอย่างมีความสุขม มีความสามัคคีมีวิศัยทัศน์และมีความรู้เพียงพอที่จะสามารถดำรงตนให้อยู่ได้ในสังคมภายนอกในอนาคตนักเรียนจะมีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้นที่จะใฝ่หาความรู้ตลอดเวลาโรงเรียน SPS เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานการสอนในระดับนานาชาติโรงเรียนเป็นศูนย์รวมของการพัฒนาของเด็กทั่งโลกและโรงเรียนมีความภาีคภูมิใจในผลงานของการพัฒนานักเรียนที่ผ่านมาและพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าให้ทันกับการศึกษาที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณที่แวดล้อมด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นประกอบไปด้วยตึกเรียนสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตึกเรียนสำหรับนักเรียนประถมศึกษาและหอพักที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศนักเรียนทุกคนจะได้รับการดูแลเสมือนอยู่กับบ้านที่พร้อมทั้งความอบอุ่นความสุขมีการดูแลสุขภาพและการเรียนการสอนอย่างใกล้ชิดนักเรียนต่างชาติจะได้รับการดูแลให้ปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ด้วยความรักและความเอาใจใส่เป็นพิเศษ

Website: http://www.springfieldschool.net

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

02-864-1382, 086-398-8587, 086-376-2843